Home Novosti

Glavni izbornik

Novosti
PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 01 Prosinac 2013 00:00

U petak 29. studenog 2013. u organizaciji Hrvatskog astronomskog saveza i Zajednice tehni?ke kulture Grada Malog Loinja, a uz potporu Centra za mirovne studije iz Zagreba u Loinjskom muzeju - Pala?a Fritzy odran je okrugli stol na temu Budu?nost vojnih nekretnina u Malom Loinju. U temu okruglog stola su uveli doma?in Dorian Boi?evi? koji je govorio o trenutnom stanju vezano za bive vojne nekretnine na podru?ju Grada Malog Loinja i o potrebama udruga tehni?ke kulture za prostorom te iskustvima po pitanju traenja na koritenje bivih vojnih nekretnina, predstojnik Dravnog ureda za upravljanje dravnom imovinom Mladen Pejnovi? na temu plana i programa rada Ureda vezano za budu?e prenamjene i o aktualnom stanju i problemima prenamjene bivih vojnih nekretnina, Kruno Kardov sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu op?eg stanja i problema oko prenamjene bivih vojnih nekretnina i Dunja Mickov iz udruge Zelena Istra na temu iskustava i gra?anskih inicijativa po pitanju bive vojerne Muzil u Puli. U daljnju su se raspravu uklju?ili djelatnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom Nevenka Morovi?-Jankovi? na temu dobivanja zgrade biveg Doma JNA u Malom Loinju i prenamjene objekta za potrebe Gradske knjinice i ?itaonice, Andrea Bori? iz udruge Plavi svijet na temu dobivanja zgrade biveg Doma Armije u Malom Loinju za potrebe projekta Centar za istraivanje mora, te dopredsjednik upanijske skuptine Primorsko-goranske upanije ?anino Su?i? i pro?elnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom u Gradu Malom Loinju Ruica Baumgarten koji su uglavnom govorili o problemima prenamjene i postupku donoenja prostornih planova. U daljnju su se raspravu uklju?ili i prisutni gra?ani s pitanjima vezanim od postupka donoenja prostornih planova i informiranosti gra?ana o postupcima te mogu?nosti prigovora na iste do problema vezanih sa devastacijom borove ume na ?ikatu i pitanja vezanih uz reguliranje stambenog prava ljudi koji su ostali stanovati u bivim vojnim nekretninama, a kojima status jo nije reguliran. Na koncu moramo konstatirati da se razvila konstruktivna rasprava koja je trajala skoro puna tri sata to ukazuje na potrebu organizacije vie ovakvih okruglih stolova ili javnih tribina.

 
NAJAVA OKRUGLOG STOLA PDF Ispis E-mail
Utorak, 26 Studeni 2013 16:59

Hrvatski astronomski savez

i Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja

uz podrku Centra za mirovne studije iz Zagreba

pozivaju Vas na okrugli stol

Budu?nost vojnih nekretnina u Malom Loinju

Okrugli stol ?e se odrati u Pala?i Fritzy u Malom Loinju,

u petak 29. studenoga 2013. godine, s po?etkom u 18 sati

Na podru?ju grada Malog Loinja postoji velika koli?ina vojnih objekata od kojih su neki prenamijenjeni, ali ve?ina objekata jo uvijek stoji i pomalo se uruava te nagr?uje grad i predstavlja opasnost za ljude i okoli. Na podru?ju grada postoje razli?iti primjeri prenamijene vojnih objekata u javne svrhe (npr. Gradska knjinica i ?itaonica - bivi Dom JNA), zatim onih prenamijenjenih za potrebe organizacija civilnog drutva (npr. organizacija Plavi svijet korisiti bivi Dom Armije), kao i primjera komercijalne prenamijene (npr. Grad Mali Loinj - prodaja bive vojne ambulante i zahtjev za izgradnju marine na podru?ju bive vojarne Velopin). Postoji i nerijeen zahtjev za koritenje zgrade javne namijene za potrebe tehni?ke kulture (Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja trai jedan objekt na podru?ju bive vojarne Velopin).

Ovim okruglim stolom voljeli bismo aktualizirati problem neperspektivne vojne imovine koja stoji, uruava se i predstavlja opasnost za ljude i okoli, kao i problem nepostojanja popisa neperspektivne imovine i jasnih postupaka za konverziju iste te potrebu da se ubrza proces konverzije imaju?i u vidu potrebe lokalne zajednice. Pozivamo gra?ane i gra?anke Malog Loinja da do?u na okrugli stol, informiraju se o trenutnom statusu pojedinih objekata te izraze i svoje vi?enje o mogu?oj namjeni neperspektivnih vojnih objekata u Malom Loinju.

Uvod u raspravu dat ?e:

Dorian Boi?evi?, Hrvatski astronomski savez i Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja konverzija u Malom Loinju i jedno iskustvo traenjaprenamjene vojnih objekta za potrebe udruga

Mladen Pejnovi?, predstojnik Dravnog ured za upravljanje dravnom imovinom (DUUDI) prezentacija plana i programa rada Ureda vezano za budu?e prenamjene

Predstavnik/ica MORH-a (TBC)

Kruno Kardov, Filozofski fakultet Sveu?ilita u Zagrebu - op?e stanje vezano za konverziju

Dunja Mickov, Zelena Istra i gra?anska inicijativa Volim Pulu kako su se gra?ani Pule mobilizirali oko prenamjene Muzila?

 
UPISI U ASTRONOMSKU SEKCIJU PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 20 Listopad 2013 19:45

Astronomsko drutvo "Leo Brenner" poziva u?enike 4. i 5. razreda osnovne kole na upis u astronomsku sekciju. Upisi ?e biti u petak 25.10.2013.u vremenu od 17:00 do 18:30 sati u dvorani crkve sv. Nikole gdje ?e se ubudu?e odravati nastava obzirom na nedostatak prostora u gradu. Ulaz u dvoranu se nalazi iza crkve na katu. Za sve ostale informacije moete nas dobiti na 233-871.

U petak 25.10.2013. od 18:30 do 20:00 pozivaju se na upis u?enici koji su poha?ali astronomsku sekciju u protekloj kolskoj godini, a ele je nastaviti poha?ati i ove kolske godine.

 
PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 06 Listopad 2013 00:00

U Malom Loinju se od 04. do 06. listopada 2013. odvijao prvi Susret astronomskih drutava Hrvatske u organizaciji Hrvatskog astronomskog saveza i drutva doma?ina Astronomskog drutva "Leo Brenner". Naime, posljednji sli?ni susreti na razini RH organizirani su prije vie od 20 godina, a Hrvatski astronomski savez pokuava obnoviti ovo nekada tradicionalno okupljanje astronoma amatera. Susret se ove godine uspio organizirati zahvaljuju?i sredstvima iz natje?aja Sektora za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te skromnog doprinosa Grada Malog Loinja i uz pomo? Rektorata crkve sv. Nikole, Loinjskog muzeja i Gradske knjinice i ?itaonice u Malom Loinju, a koji su ustupili prostor za potrebe susreta.

Prvi dan susreta je zapo?eo s prezentacijom monografije pod naslovom Oton Ku?era - Per aspera ad astra (Preko trnja do zvijezda) koju su prezentirali njeni autori Tatjana Kren, prof. i dr. sc. Branko Hanek u maloj dvorani Gradske knjinice i ?itaonice u Malom Loinju. Monografija donosi ekstenzivan pregled ivota i rada dr. Otona Ku?ere, osniva?a Zagreba?ke zvjezdarnice od njegovog doprinosa razvoju srednjeg i visokog kolstva, popularizaciji znanosti i tehni?ke kulture do njegova doprinosa na podru?ju planinarstva i o?uvanja kulturne batine. Recenzenti ove vrlo vrijedne monografije su akademici arko Dadi? i Josip Bratuli? to jo dodatno potvr?uje kvalitetu i vrijednost ove publikacije.

U jutarnjim satima drugog dana susreta odrana je redovita skuptina i radni sastank u okviru rada Udruge za zatitu no?nog neba - Nae nebo i redovita skuptina Hrvatskog astronomskog saveza. Na skuptini i radnom sastanku udruge Nae nebo raspravljalo se o stanju i budu?im aktivnostima vezanim za smanjenje svjetlosnog one?i?enja u Republici Hrvatskoj u kontekstu Zakona o zatiti od svjetlosnog one?i?enja, donoenju podzakonskih akata i same primjene zakona u praksi. Jedan od vanijih zaklju?aka radnog sastanka je da ?e se pokuati lobirati za stroa pravila i zatitu od svjetlosnog one?i?enja na podru?ju otoka i brdsko planinskih podru?ja koja su i sada manje zaga?ena, ali je prioritet da takva i ostanu te da se to bolje zatite i poboljavaju u smislu smanjenja postoje?eg one?i?enja.
Na skuptini Hrvatskog astronomskog saveza tajnik Dorian Boi?evi?, mag. theol. je predstavio izvjetaj o aktivnostima i financijama za proteklo razdoblje, a rasparavljalo se o aktivnostima za idu?u godinu, slabom financiranju, nedostatku prostora za rad na otoku i problemima vezanim uz pristupanje Hrvatskoj zajednici tehni?ke kulture.

U popodnevnim satima u velikoj dvorani Palal?e Fritzy (Loinjski muzej) u Malom Loinju odrano je predavanje o rezultatima rada Hrvatske meteorske mree. Predavanje je odrao koordinator mree Damir egon iz Astronomskog drutva Istra iz Pule. Na predavanju su istaknuta vana otkri?a od pronalaska Krieva?kog meteorita do najnovijeg i me?unarodno potvr?enog pronalaska novog meteorskog roja Zeta-Cassiopeidi te budu?eg razvoja mree i aktivnosti na podru?ju edukacije i znanstvenog rada.

U ve?ernjim satima sudionici susreta su sudjelovali na tribini pod nazivom Hrvatski astronomski savez - Kamo dalje i da li ostati na otoku? na kojoj se nastavilo raspravljati o temama vezanim za budu?nost saveza i ?injenici da je jedini nacionalni savez s podru?ja tehni?ke kulture koji ima sjedite na otoku. Na tribini je istaknuto da nije nuno da se sve nacionalne organizacije moraju nalaziti u Zagrebu, ali je istaknuta i potreba za boljom podrkom dravne, regionalne, a posebno lokalne vlasti po pitanju prostora za rad i financijske potpore. Naime, ?injenica da je sjedite saveza u protekle ?etiri godine na otoku tj. u Malom Loinju, nije sasvim slu?ajna. Sjedite je premjeteno iz Zagreba na otok Loinj iz prakti?nog razloga to je aktualni tajnik iz Astronomskog drutva "Leo Brenner" u Malom Loinju, ali se naglasila i ?injenica da je u Malom Loinju isto tako djelovala prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica na podru?ju Hrvatske - Zvjezdarnica "Manora" koju je od 1894. do 1909. vodio Leo Brenner (Spiridon Gop?evi?) pa su razlozi za smjetaj sjedita u Mali Loinj jo povijesno snaniji.

 
PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 03 Listopad 2013 13:13

Hrvatski astronomski savez vas poziva na predavanje Rezultati radaHrvatskemeteorske mreekoje ?e se odrati u subotu 05. listopada 2013. u Loinjskom muzeju - Pala?a Fritzyu Malom Loinju s po?etkom u 18:00 sati. Predavanje ?e odrati Damir egon iz Astronomskog drutva Istra - Pula.

Razvoj tehnologije, dugogodinje iskustvo, znanje i tradicija opaanja meteora u Republici Hrvatskoj, rezultirali su s po?etkom stvaranja"Hrvatske meteorske mree" 2007. godine. Tijekom po?etne faze, bilo j e u mrei osam kamera (Bjelovar, Merenje, Osijek, Pula, Rijeka, ibenik, Vinjan i Zagreb), da bi ve? sredinom 2010. taj broj iznosio 28 i osim neba nad Hrvatskom pokriveno je bilo podru?je i nad susjednim dravama. Radom Hrvatske meteorske mree u proteklih nekoliko godina postignuta su mnoga vana otkri?a: prona?en je meteorit na podru?ju Krievaca za kojega se pozicija pada izra?unala iz podataka prikupljenih pomo?u ove mree, pomo?u podataka koje je mrea prikupila u ove je godine potvr?en pronalazak novog meteorskog potoka Zeta-Cassiopeidi, ...

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 10 od 18
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..