Home O nama Statut
Statut PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 7. stavka 1. i članka 11. Zakona o udrugama (NN 88./2001.) i članka 25. stavka 3., članka 28. stavka 1. i članka 32. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93 i 11/94), Skupština Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja, na skupštini održanoj dana  11. srpnja 2008. godine, donijela je slijedeći

S T A T U T

Zajednice tehničke kulture

Grada Malog Lošinja

 

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Zajednica) je tijelo tehničke kulture u koje se udružuju i koje čine sve Udruge i Savezi tehničke kulture sa područja Grada Malog Lošinja, te ostalih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture (u daljnjem tekstu: članice Zajednice).

Zajednica svojim Statutom određuje ustrojstvo i način rada, članstvo, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama od značenja za promicanje tehničke kulture.

Članak 2.

Zajednica ima osnovnu zadaću širiti i promicati znanstveno-tehničku kulturu, stvarati uvjete i poticati stvaralaštva na području tehničke kulture, te podizati kvalitativnu razinu znanstveno-tehničkih kadrova.

Svrha Zajednice je usklađivanje zajedničkih i posebnih interesa u tehničkoj kulturi, organiziranje suradnje, pokretanje i organiziranje zajedničkih aktivnosti i interesa članica Zajednice.

Zajednica je članica Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Hrvatske Zajednice tehničke kulture.

Članak 3.

Puni naziv Zajednice je: Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja.

Skraćeni naziv Zajednice glasi: ZTK LOŠINJ

Sjedište Zajednice određuje svojom odlukom Izvršni odbor Zajednice, a područje djelovanja je Grad Mali Lošinj.

Članak 4.

Zajednica ima svojstvo pravne osobe.

 Zajednica je neprofitna pravna osoba.

Ako u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Članak 5.

Zajednica ima svoj pečat i znak.

Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm u čijem središtu se nalazi skraćeni naziv Zajednice (ZTK LOŠINJ), a oko njega uz rub ispisan je tekst Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja.

Znak Zajednice identičan je znaku Hrvatske zajednice tehničke kulture i koristi se u skladu s Odlukom o sadržaju, izgledu i uporabi znaka Hrvatske zajednice tehničke kulture, a ispod istog nalaze se dvije valovite linije kao simbol mora.

Uporabu gornjih oznaka uređuje Izvršni odbor posebnom odlukom, a provodi je predsjednik Zajednice.

Članak 6.

Zajednicu predstavlja i zastupa predsjednik Zajednice, odnosno osobe koje ih temeljem ovog Statuta ili odluke nadležnog organa u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuju, s tim da se pri tome trebaju utvrditi granice i opseg njihovih ovlaštenja.

Članak 7.

Rad Zajednice i njezinih organa je javan.

 Javnost svog rada Zajednica osigurava izvještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i putem drugih oblika informiranja.

Zajednica može imati svoje glasilo.

Odluku o izdavanju glasila i druge akte u svezi s tim donosi Izvršni odbor.

 

II. Ciljevi, poslovi i zadaci Zajednice

Članak 8.

Cilj Zajednice je razvoj i organizacija provođenja tehničke kulture na području Grada M. Lošinja. Članice su udružene radi zajedničkog djelovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa u promidžbi tehničke kulture, znanstveno-tehničkog stvaralaštva, a naročito u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture i njenog ostvarivanja u Gradu M. Lošinj, te rješavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa u Gradu M. Lošinj.

Članak 9.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti tehničke kulture kojima se osiguravaju osnovni standardi tehničke kulture, razvijaju i unapređuju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi i javne potrebe u tom području, Zajednica može osnivati i organizirati centre tehničke kulture i druge organizacijske oblike djelovanja.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, organizacija, sredstva i druga pitanja od značaja za rad organizacijskih jedinica iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovom osnivanju.

Članak 10.

Kao jezgra pokreta širenja tehničke kulture, Zajednica potiče, podupire i objedinjuje različite programe i aktivnosti na razvijanju, primjeni i popularizaciji znanosti i znanstvenog i tehničko-tehnološkog stvaralaštva te s oblicima njihova organiziranja ostvaruje programsko zajedništvo.

S dobrovoljnim skupinama mladih i drugim sudionicima u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, osposobljavanja i stvaralaštva, te radno-proizvodnog stvaralaštva i drugim organizacijskim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Zajednica ostvaruje i organizacijsko zajedništvo, napose putem njihova umreživanja i usklađivanja djelovanja.

Članak 11.

Članovi udruga tehničke kulture i drugi građani mogu se u okviru Zajednice udruživati oko određenih programa i projekata kojima se unapređuju djelatnosti tehničke kulture.

Programe iz prethodnog stavka trajnije naravi Zajednica može organizirati kao organizacijski oblik svog djelovanja.

Članak 12.

Poslovi i zadaci Zajednice su:

 • poticanje i promicanje svekolike djelatnosti tehničke kulture u Gradu M. Lošinj;

 • predlaganje programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi, te sudjelovanje u donošenju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture od zajedničkog interesa za Grad M. Lošinj;

 • usklađivanje aktivnosti Saveza i Udruga tehničke kulture na ostvarivanju razvoja tehničke kulture u Gradu M. Lošinj;

 • promicanje istraživačko-razvojnog rada u tehničkoj kulturi;

 • organiziranje i pomaganje prilikom organiziranja smotri, natjecanja, kampova, tribina, projekcija filmova, seminara, snimanje i reprodukcija glazbeno-scenskih priredbi, te organizacija drugih manifestacija u području tehničke kulture kojima se potiče znanstveno-tehnička djelatnost i doprinosi podizanju njezine kvalitete na višu razinu;

 • organiziranje suradnje s organima nadležnim za odgoj i obrazovanje, te znanstvenim i sličnim institucijama;

 • promicanje i izvođenje stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrb o osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi;

 • stvaranje uvjeta za slobodno (nepolitičko, nestranačko) udruživanje građana u Udruge i Saveze tehničke kulture temeljem interesa i potreba u tehničkoj kulturi;

 • širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća popularizacijom i drugim načinima organiziranja među građanima, djecom i mladeži;

 • organiziranje znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, tehničkog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja u tehničkoj kulturi, a naročito djece i mladeži;

 • pokretanje i organiziranje znanstveno-tehničke i publicističke djelatnosti izdavanjem primjerenih glasila i biltena, te djelotvorno korištenje novinske i RTV mreže;

 • obavljanje gospodarskih i marketinških aktivnosti posredstvom odgovarajućih organizacija, članica Zajednice, a uz suglasnost članica Zajednice, ako se predmetne aktivnosti planiraju obavljati na prostoru članice Zajednice;

 • očuvanje znanstvene i tehničke baštine na području Grada Malog Lošinja;

 • obavljanje i drugih poslova i zadataka u svezi s tehničkom kulturom, a od interesa za članice Zajednice.

Članak 13.

Zajednica može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća organizirati i obavljati gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti, koje u skladu sa člancima 6., 7., i 8., Zakona o tehničkoj kulturi i drugim propisima mogu obavljati udruge tehničke kulture.

 

III. Članstvo i djelovanje Zajednice

Članak 14.

Članice Zajednice jesu udruge, centri i savezi u tehničkoj kulturi, te druge pravne osobe koje provode programe tehničke kulture sa područja Grada M. Lošinja, a osnovani u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi ili Zakonom o udrugama.

Članicama Zajednice postaju organizacije koje prihvate ovaj Statut, donošenjem odluke nadležnog tijela ili organizacije o pristupanju Zajednici, te dostavljanjem te odluke Zajednici, radi upisa u registar članica Zajednice. Odluku o članstvu u Zajednici donosi Izvršni odbor Zajednice.

Članice Zajednice imaju status redovnog člana.

Članak 15.

Prava članica Zajednice jesu:

- sudjelovanje u izradi, donošenju i provedbi akata Zajednice,

- besplatno korištenje inormacijskih, organizacijskih, stručno-konzultacijskih i drugih usluga financiranih sredstvima članica Zajednice po dogovorenim uvjetima,

- sudjelovanje u izboru upravnih struktura Zajednice, te nadzor nad radom istih.

Članak 16.

Obveze članica Zajednice jesu:

- pridržavanje ovog Statuta i ostalih općih akata Zajednice, te odluka organa upravljanja,

- pružanje potrebnih informacija i ostvarivanje uvjeta i zahtjeva u radu Zajednice radi ostvarivanja osnovnih ciljeva i zadaća, programa, planova i odluka, te zastupanje i promicanje Zajednice u svim sredinama,

- stalno unapređivanje materijalne, tehničke i stručno-konzultativne osnovice Zajednice radi omogućavanja ostvarivanja osnovnih zadaća Zajednice.

Članak 17.

U cilju ostvarivanja određenih poslova i zadaća Zajednica ima pravo nadzora nad djelovanjem svojih članica i u sklopu toga, pravo upozoravanja na nedostatke u radu.

U Zajednici se primjenjuje Etički kodeks Hrvatske zajednice tehničke kulture, kojim su uređene norme djelovanja i ponašanja članova udruga, članova tijela udruga i tijela zajednica i saveza udruga tehničke kulture, te način primjene kodeksa.

Zajednica u svrhu provedbe Etičkog kodeksa ima Sud časti, kojeg bira Izvršni odbor.

Članak 18.

Članstvo u Zajednici može prestati:

 • na vlastiti zahtjev članice, uz obrazloženje,

 • temeljem odluke Skupštine Zajednice o brisanju iz Registra članica, kad članica svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Zajednice.

 • prestankom djelovanja članice Zajednice

Članstvo u Zajednici prestaje brisanjem iz registra članica kojeg vodi Zajednica.

Članak 19.

Kad članici prestane svojstvo člana Zajednice, bez obzira na razlog, dužna je u cijelosti namiriti sve preuzete obveze prema Zajednici u roku od 30 dana od dana priopćenja izvršenog brisanja iz registra članica Zajednice.

 

IV. Ustrojstvo i upravljanje Zajednicom

Članak 20.

Tijela upravljanja Zajednicom jesu:

1. Skupština

2. Izvršni odbor

3. Nadzorni odbor.

Skupština Zajednice

Članak 21.

Skupština Zajednice (u daljnjem tekstu: Skupština) upravlja poslovima Zajednice i najviši je tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu čine predstavnici svake članice Zajednice (Udruge, Savezi, ustanove) izabrani kako je određeno aktima tih članica na vrijeme od četiri godine.

Svaka članica Zajednice bira tri (3) predstavnika u Skupštinu Zajednice.

Članak 22.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva Izvršni odbor jednom godišnje, a svake četiri godine održava se izborna skupština.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev:

 • Izvršnog odbora

 • Nadzornog odbora

 • 1/3 članica Zajednice

 • nadležnog državnog organa.

Članak 23.

Skupština Zajednice obavlja slijedeće poslove:

- donosi i mijenja Statut Zajednice, Poslovnik o svom radu i ostale opće akte Zajednice,

- raspravlja i odlučuje o izvještajima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, te drugih radnih tijela Skupštine,

- donosi i utvrđuje smjernice rada Zajednice,

- bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor, a imenuje i razrješava predsjednika, te druge organe određene ovim Statutom i zakonom, kao i po potrebi, povremene odbore i komisije,

- donosi program rada Zajednice, te srednjoročni plan i program rada,

- donosi financijski plan i završni račun Zajednice po pojedinim aktivnostima,

- odlučuje o osobama ovlaštenim za zastupanje,

- obavlja sve druge poslove iz djelokruga rada Zajednice određene zakonom i propisima stavljene u nadležnost Skupštine, te kad Skupština ocijeni da o određenom pitanju treba izraziti mišljenje ili donijeti zaključke i odluke.

Članak 24.

Mandat predstavnika u Skupštini može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, i to u slučaju:

- njegova opoziva,

- podnošenja ostavke na funkciju predstavnika u Skupštini,

- nastupa okolnosti zbog kojih predstavnik ne bi više mogao obavljati tu dužnost.

Ukoliko je predstavnik kojemu je prestao mandat prije roka ujedno i član Izvršnog odbora, o izboru novog člana Izvršnog odbora odlučuje Skupština Zajednice.

Članak 25.

Prava i obveze predstavnika u Skupštini jesu:

- sudjelovati u radu Skupštine kao i drugih organa u koje je izabran, zauzimanjem stavova o pitanjima o kojima se odlučuje;

- postupati u skladu s utvrđenom politikom razvoja usvojenom od Skupštine;

- izvještavati svoju članicu Zajednice o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini;

- pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine;

- sudjelovati u izvršavanju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine.

Članak 26.

Rad i odlučivanje u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina izabranih predstavnika Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih predstavnika, osim ako je Poslovnikom određeno drugačije.

Rad Skupštine je javan.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim ako prethodno odluči da će se o određenom pitanju glasovati tajno.

Članak 27.

Sjednice Skupštine saziva i predsjeda im predsjednik Zajednice (u daljnjem tekstu: predsjednik).

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštini predsjeda i rukovodi član Izvršnog odbora kojeg ovlasti prerdsjednik Zajednice.

Članak 28.

Predsjednik saziva Skupštinu:

 • kad ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedanput godišnje;

 • na zahtjev Izvršnog odbora;

 • na zahtjev najmanje 1/3 članica;

 • na zahtjev Nadzornog odbora;

 • na zahtjev nadležnog državnog organa.

Članak 29.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine u pravilu najmanje osam (8) dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na sjednici Skupštine odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obveznu javnu raspravu u organizacijama - članicama, materijali za javnu raspravu dostavljaju se u pravilu najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri (3) dana.

 

Izvršni odbor Zajednice

Članak 30.

Izvršni odbor Zajednice (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor) je izvršni organ Zajednice koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Zajednice.

Članak 31.

Izvršni odbor ima tri (3) člana.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine uvažavajući odgovarajuću zastupljenost članica Zajednice u njegovu sastavu, a vodeći računa o području tehničke kulture.

Članove Izvršnog odbora Skupština bira neposredno na sjednici ili tajnim glasovanjem, ako tako odluči Skupština.

U Izvršni odbor biraju se predstavnici koji su se svojom stručnošću i rezultatima rada dokazali u radu na polju tehničke kulture i znanstveno-tehničkog stvaralaštva.

Članak 32.

Izvršni odbor:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;

- donosi opće akte Zajednice iz svoje nadležnosti, osim Statuta Zajednice i Poslovnika Skupštine;

- donosi Pravilnik ili odluke o priznanjima i dodjeljivanju nagrada;

- utvrđuje prijedlog Statuta o radu Zajednice, Poslovnika i drugih općih akata što ih donosi ili razmatra Skupština;

- usvaja izvještaj o svom radu kojeg podnosi Skupštini;

- donosi odluku o pristupanju članica Zajednici;

- predlaže Skupštini predsjednika Zajednice, planove i programe aktivnosti Zajednice i financijski plan aktivnosti;

- izvršava financijski plan Zajednice, te po potrebi odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava, donosi potrebne odluke o trošenju financijskih sredstava;

- priprema i organizira Skupštinu Zajednice;

- surađuje sa Zajednicom tehničke kulture Primorsko goranske županije i Hrvatskom Zajednicom tehničke kulture te ostalim nadležnim organima od interesa za razvoj tehničke kulture u Hrvatskoj i Primorsko goranskoj županiji;

- donosi odluke o izdavanjima raznih publikacija, propagandnog materijala i rješava financijsko-tehnička pitanja u svezi izdavanja istih;

- bira svoje predstavnike u društvene i druge organizacije u koje se Zajednica udružila, kao i u one koje se nije udružila, a traži se predstavnik Zajednice;

- pokreće akcije za održavanje gradskih natjecanja, smotri i izložbi, a može i prihvatiti i organizirati natjecanja, smotre i druge aktivnosti u području tehničke kulture;

- organizira vođenje evidencije članica i predstavnika u Zajednici, stručnih predavača i ostalih suradnika;

- odlučuje o vođenju i obavljanju stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova Zajednice;

- određuje predstavnike na domaćim i međunarodnim skupovima i natjecanjima Zajednice;

- imenuje i kontrolira rad tajnika i stručnih službi Zajednice ako su one organizirane;

- obavlja i sve druge poslove iz svoje nadležnosti, te poslove koje Skupština zatraži da se obavljaju, a u skladu sa zakonom i donijetim propisima u tehničkoj kulturi i znanstveno-tehničkom stvaralaštvu.

Članak 33.

Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

Članak 34.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove spriječenosti radom rukovodi član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Zajednice.

Članak 35.

Predsjednik Zajednice saziva Izvršni odbor:

 • kada ocijeni da je potrebno,

 • na zahtjev najmanje trećine članova Izvršnog odbora,

 • na zahtjev tajnika

 • na zahtjev Nadzornog odbora.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi svoje odluke javnim glasovanjem, osim ako prethodno odluči da će se o određenom pitanju glasovati tajno.

Članak 36.

Članovi Izvšnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako:

- provodi poslovnu politiku Zajednice suprotno odlukama Skupštine;

- donese odluke protivne zakonu, ovom Statutu ili drugim aktima Zajednice;

- ne obavlja svoje dužnosti ili ih ne obavlja pravodobno;

- svojim radom nanese značajnu štetu interesima i ugledu Zajednice.

Članak 37.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Zajednice, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu. Glasovanje o opozivu je tajno.

Član Izvršnog odbora opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine.

Novoizabranom članu Izvršnog odbora mandat traje do isteka mandata ostalih članova Izvršnog odbora.

Članak 38.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini Zajednice.

Izvršni odbor podnosi izvješće o svom radu svake godine Skupštini. Ako izvješće ne bude prihvaćeno, Skupština odlučuje o povjerenju Izvršnom odboru. Odluka o povjerenju donosi se tajnim glasovanjem.

 

Predsjednik Zajednice

Članak 39.

Zajednica ima predsjednika.

Predsjednika Zajednice bira i imenuje Skupština na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Predsjedniku u radu pomaže tajnik Zajednice.

Predsjedniku Zajednice može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način koji je ovim statutom predviđen za članove Izvršnog odbora.

Članak 40.

Predsjednik:

- predstavlja i zastupa Zajednicu u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice;

- saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora;

- predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

- potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor;

- brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora;

- surađuje s tajnikom kod pripreme sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, te kod izvršenja odluka Skupštine i Izvršnog odbora;

- obavlja i druge aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Predsjednik i tajnik odgovorni su za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

 

Tajnik Zajednice

Članak 41.

Zajednica ima tajnika.

Tajnika imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika Zajednice.

Uvjete koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za tajnika utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom prije izbora tajnika.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima odgovarajuće organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate kao djelatnik i pedagog u području tehničke kulture.

Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Tajnik Zajednice istodobno ne može biti i član Skupštine Zajednice, ako poslove tajnika obavlja profesionalno.

Ukoliko tajnik poslove obavlja profesionalno tj. u radnom je odnosu u Zajednici sa ugovorom na neodređeno vrijeme i njegov mandat traje na neodređeno vrijeme.

Članak 42.

Tajnik obavlja poslove na način koji odluči Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Tajnik organizira rad i djelovanje, te vodi poslovanje Zajednice i obavlja druge stručno-administrativne poslove, te rukovodi stručnom službom Zajednice, ako je ona ustrojena.

Tajnik sudjeluje na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Članak 43.

Tajnik:

- predstavlja Zajednicu u granicama ovlaštenja i odluke Izvršnog odbora;

- brine se za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisane obveze Zajednice;

- odgovoran je za pravovremenu pripremu prijedloga programa rada Zajednice i materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora;

- brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora;

- priprema prijedloge financijskog plana i rebalansa financijskog plana Zajednice;

- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana ukoliko ga ovlasti Izvršni odbor;

- potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana ako ga ovlasti Izvršni odbor;

- surađuje sa Hrvatskom Zajednicom tehničke kulture i drugim Zajednicama tehničke kulture, te drugim ustanovama i ministarstvima u svezi realizacije usvojenih programa i planova;

- brine o informiranju javnosti o radu Zajednice;

- izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Zajednice.

Članak 44.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

- ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Skupštine i Izvršnog odbora bio dužan ostvariti u okviru mandata;

- ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone i druge opće akte, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Zajednicu i društvo u cijelini;

- ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora;

- ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obnašanje funkcije tajnika;

- ako se razriješava na vlastiti zahtjev.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Izvršni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova, kad utvrdi da postoji osnovanost za donošenje takve odluke.

Inicijativu za razrješenje tajnika može dati svaki član Izvršnog odbora i Nadzorni odbor uz pismeno obrazloženi prijedlog.

 

Stručna služba Zajednice

Članak 45.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova u Zajednici se može ustrojiti stručno-administrativna služba Zajednice.

Stručna služba može obavljati poslove iz 1. stavka i za članice Zajednice, koje joj to povjere posebnim aktom, uz suglasnost Izvršnog odbora Skupštine Zajednice. Međusobni odnosi između stručne službe i članica Zajednice uređuju se ugovorom o povjeravanju poslova.

Stručna služba može obavljati i određene stručne poslove u svezi s proračunskim financiranjem tehničke kulture kada joj to povjeri poglavarstvo Grada.

Na stručnu službu se ne mogu prenositi ovlasti i odgovornosti organa za koje služba obavlja poslove.

Članak 46.

Unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe, kao i druga pitanja djelovanja službe uređuje posebnim aktima Izvršni odbor sukladno zakonu i drugim propisima.

Radom stručne službe rukovode tajnik i predsjednik Zajednice.

Članak 47.

Obavljanje stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično da se obavljaju u okviru Zajednice Izvršni odbor može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja ih može profesionalno obnašati.  

 

Nadzorni odbor Zajednice

Članak 48.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Zajednice vrši Nadzorni odbor Zajednice (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora Zajednice, ni članovi odbora i komisija koje bira i imenuje Skupština i Izvršni odbor.

Na prvoj svojoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 49.

Nadzorni odbor:

- kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Zajednice;

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza;

- nadzire poštivanje akata i odluka organa Zajednice;

- kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana;

- predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu;

- poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada;

- obavlja druge poslove i zadatke koji su mu stavljeni u nadležnost

Članak 50.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini i podnosi joj izvještaj o svom radu.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu, odnosno organ vlasti u čijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnosti pravovremeno ne otklone dužan je o tome obavijestiti nadležne inspekcijske organe.

Organi Zajednice dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

Zadaci, način rada i djelovanja Nadzornog odbora po potrebi se pobliže utvrđuju Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Skupština.

 

V. Financiranje i imovina Zajednice

Članak 51.

Financijsko poslovanje Zajednice zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Zajednice.

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi Zajednice za jednu kalendarsku godinu.

Financijski plan donosi Skupština Zajednice svake naredne godine ili prije isteka tekuće, a za slijedeću godinu ako tako odluči Izvršni odbor.

Ako se iskaže potreba i ispune zakonom predviđeni uvjeti, financijski plan se može tijekom godine mijenjati odlukom Izvršnog odbora o izmjenama i dopunama financijskog plana.

Članak 52.

Za ostvarivanje utvrđenih programa Zajednica ostvaruje sredstva iz:

- proračuna Grada Malog Lošinja, a može i Županije primorsko-goranske za programe zadovoljavanja javnih potreba u tehničkoj kulturi, te Hrvatske zajednice tehničke kulture,

- donacija i sponzorstva, priloga, poklona, itd.,

- prihoda od vlastite djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 53.

Izvršni odbor Zajednice donosi odluke o raspoređivanju dobivenih sredstava subjektima - izvršiocima posla.

Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su predsjednik ili tajnik po ovlaštenju Izvršnog odbora.

Materijalno-financijsko poslovanje Zajednica može povjeriti stručnoj ustanovi ili drugom subjektu.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.

Materijalno-financijsko poslovanje Zajednice obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima, te aktima Zajednice.

Članak 54.

Imovinu Zajednice čine:

1. novčana sredstva, koja je Zajednica stekla: uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama, igara na sreću (lutrija), radom članova, obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti, dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera;

2. pokretne stvari;

3. nekretnine;

4. imovinska prava.

Zajednica može stjecati pokretnine i nekretnine.

O stjecanju, prodaji, prijenosu ili davanju u zakup nekretnina i pokretnina odlučuje Izvršni odbor.

 

VI. Prestanak rada Zajednice

Članak 55.

Zajednica prestaje s radom kada to odluči Skupština natpolovičnom većinom članova Zajednice, te u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka rada Zajednice, imovina Zajednice se nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje Gradu Malom Lošinju, osim imovine stečene darovnicom koja se može prenijeti udruzi ili instituciji čija je djelatnost značajna za tehničku kulturu.

Članak 56.

Predsjednik Zajednice dužan je u slučaju prestanka rada Zajednice podnijeti nadležnom tijelu prijavu za brisanje Zajednice iz registra udruženja građana.

 

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 57.

Statut je osnovni pravni akt Zajednice, pa s njim moraju biti usklađeni ostali opći akti Zajednice.

Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune Statuta Zajednice mogu dati:

- Skupština,

- Izvršni odbor,

- Predsjednik i tajnik,

- Nadzorni odbor i

- dvije (2) članice Zajednice.

Izmjene i dopune Statuta Zajednice i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 58.

Nacrt Statuta Zajednice pripremaju predsjednik i tajnik Zajednice.

O nacrtu Statuta raspravlja Izvršni odbor, te utvrđuje tekst prijedloga Statuta i podnosi ga na usvajanje Skupštini.

Članak 59.

Autentično tumačenje odredaba Statuta Zajednice ili drugog akta daje tijelo koji ga je donijelo.

Članak 60.

Ovaj Statut Zajednice usvojen je na Skupštini 17. svibnja 2008. god. i stupa na snagu danom donošenja.


U Malom Lošinju, 11. srpnja 2008.

   Zajednica tehničke kulture

 Grada Malog Lošinja

 Predsjednik

Dorian Božičević, v.r.

 
Copyright © 2017 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..